گریل طرح ایتالیایی ذغالی و تخت

گریل طرح ایتالیایی ذغالی و تخت